• Parafia Żarki Letnisko

Sakramenty – Chrzest

Chrzest:

Chrzest św. jest sakramentem, w którym przez polanie wodą i wymówienie słów sakramentalnych człowiek otrzymuje odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów przed chrztem popełnionych oraz staje się dzieckiem Bożym i otrzymuje życie wieczne.

Ustanowił go Chrystus i „powierzył wraz z Ewangelią swojemu Kościołowi, gdy polecił Apostołom: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”(Mt 28, 19).

Poprzez chrzest święty ludzie wchodzą do wspólnoty Kościoła, uczestniczą w powszechnym kapłaństwie, stają się uczestnikami Bożej natury, a wszczepieni w Chrystusa, w jego misterium śmierci i zmartwychwstania przechodzą ze śmierci grzechu do życia w łasce. Dla dopełnienia całej prawdy sakramentu trzeba, aby dzieci były potem wychowywane w tej wierze, w której zostały ochrzczone.

Chrzest jest początkiem nowego życia – życia we wspólnocie z Jezusem i z wszystkimi, którzy w Niego wierzą. Na znak zapoczątkowania czegoś nowego otrzymujący chrzest zostaje nazwany po imieniu. Przeważnie jest to imię świętego, który ma być nam w życiu wzorem i patronem.

Przyjęcie chrztu pociąga za sobą konsekwencje. Człowiek ochrzczony winien żyć inaczej niż nie ochrzczony, bowiem dla niego miarą życia stał się Chrystus. Chrzest nie może być tylko wydarzeniem z przeszłości. Sakrament ten stawia przed nami zadania nieustannego upodabniania się do Chrystusa. Dla chrześcijanina oznacza to przyjęcie tego, co Jezus nakazuje: uznanie potrzeb bliźnich za swoje, stawanie po stronie cierpiących i słabych, szukanie woli Bożej w każdym zdarzeniu i jednoczenie się przez miłość z Bogiem.
Obowiązki rodziców dziecka

przygotowują się do chrztu dziecka,
są obecni,
publicznie proszą o chrzest,
kreślą znak krzyża na czole dziecka,
wyrzekają się szatana,
składają wyznanie wiary,
niosą niemowlę do chrzcielnicy,
otrzymują specjalne błogosławieństwo,
doprowadzają dziecko po chrzcie do poznania Boga (spowiedź św, I Komunia św., bierzmowanie),
są świadkami wiary dla dziecka,
przekazują wiarę wtedy, kiedy nią żyją na co dzień,
spełniają obowiązki religijne (modlitwa, Msza św., sakramenty św.),
razem modlą się z dzieckiem i za dziecko,
wyjaśniają dziecku odpowiednie znaki religijne, znaczenie świąt i przygotowują do nich,
obchodzą z dzieckiem rocznice chrztu,
świętują dzień Patrona,
uczą miłości bliźniego (brak kłótni w domu, sąsiedztwie, pomoc sąsiedzka, przebaczenie, uczciwość szacunek dla starszych),
zawierzają dziecko Bogu:
„Chcę dla mego dziecka tego, czego Ty, Panie, chcesz. Chcę być narzędziem w Twoich rękach”.
„Wiem, że to dziecko jest Twoją własnością.
Ty je kochasz bardziej niż ja.
Ty chcesz jego dobra bardziej niż ja i Ty,
Boże, troszczysz się o nie bardziej nią ja.
Prowadź je Twoją drogą i spraw,
abym moimi decyzjami nie krzyżował Twoich mądrych planów”.

Obowiązki rodziców chrzestnych

wyznaczeni przez rodziców
przyjęli sakramenty: chrzest, eucharystia, bierzmowanie
nie są ojcem ani matką przyjmującego chrzest
należą do Kościoła katolickiego
jeśli są małżonkami, to żyją w sakramentalnym małżeństwie
wyrzekają się szatana
wyznają wiarę Kościoła, w której dziecko otrzymuje chrzest
otrzymują specjalne błogosławieństwo
trzymają świecę i podają białą szatkę do chrztu
pomagają w chrześcijańskim wychowaniu dziecka
prowadzą autentyczne życie chrześcijańskie
żyją wiarą, nadzieją i miłością
modlą się za chrześniaka
kupią odpowiednią do wieku dziecka książkę religijną
zabiorą na pielgrzymkę do sanktuarium
w razie nie wypełniania obowiązków chrześcijańskich przez rodziców zwracają im uwagę

Informacje szczegółowe związane z chrztem

Rodzice dziecka:

Zgłaszają się do kancelarii parafialnej, celem sporządzenia aktu chrztu św., przynoszą ze sobą odpis aktu urodzenia z USC.
Przystępują do Sakramentu Pokuty.
Nie można udzielać sakramentu chrztu św. małym dzieciom bez faktycznej wiedzy rodziców lub wbrew ich woli.

Rodzice chrzestni:

Posiadają zaświadczenie z parafii zamieszkania o życiu religijnym.
Przedstawiają zaświadczenie ważnie odbytej spowiedzi św.
Młodzież przedstawia zaświadczenie o aktualnym uczęszczaniu na katechizację.
Przynoszą na chrzest świecę i białą szatę.

Rodzicami chrzestnymi nie mogą być następujące osoby:

Nie ochrzczone.
Należące do jakiejś sekty religijnej.
Które publicznie zaparły się wiary.
Które są wrogo ustosunkowane do wiary i religii.
Będące publicznymi, jawnymi grzesznikami.
Żyjące w małżeństwie bez ślubu kościelnego lub w konkubinacie

-